Senin, 09 November 2015

Sejarah singket desa RANDOBAWA ILIR


Sabatna Sohibul Hikayat (sesepuh) didesa RABDOBAWA ILIR sebatna the saratan (tulisan)ieu kenging ti pakarna atanapi ti jalmi nu tiasa dipercaya / di[ercanten keur baheula tea kaayaan anu saleresna mah GUSTI ALLAH nu terang.
Singketna carita desa RANDOBAWA ILIR ieu upami disusun sadaya moal ka rengse 100 lembar. Jadi awalna mah kirang jelas kumaha n amah.
Sejarah desa RANDOBAWA ILIR diawitan kudongkapna hiji jalmi tisapalih timur desa RANDOBAWA ILIR nyaeta daerah PASAWAHAN anu namina SILEGA. SILEGA teh watesna jeung desa KERTAWINANGUN.

Disabetkeun dicarita ieu rentang-rentang aya hiji jalmi pamegeut anu mapah ka kalembah gigireun hawangan ciloa, teras jalmi eta ngasoh nyandak cai kanggo dileueut/diinum/diemuh sarta sare ditempat eta nepi ka enjingna.
Mereun sabatna didaerah eta cocok kanggo dijadikeun rorompok pedah gampil meunangkeun cai, daerah eta disebatna cirentang nepi ka ayeuna.
Singketna carita ieu eta daerah kirang subur kanggo dijadikeun daerah kanggo sawaheun. Jami eta ngeureunan sareng ninggalian daerah sakurililingeunana. Manehna the mulai ngabersihkeun sabundereunna kanggo dijadikeun rorompok nyaeta dedepek (rumah sederhana) anu ayeuna di sebat DEPOK .
Jadi cikal bakal desa RANDOBAWA ILIR teh nyaeta daerah DEPOK, seeur nu nyebatkeun ari depok the daerah srpuh didsun. Jalmi pameget eta watasna nyaeta IDEUNG anu statusna bujangan. Singktna IDEUNG ieu teh dianggkat jadi kuwu diderah DEPOK. Duka timana dongkapna aya gadis anu resepeun ka kuwu IDEUNG. Teras kaduana jadi pasangan suami istri. Istri kuwu IDEUNG anu wastana nyaeta NYAI ANDAYASARI. Anu ayeuna diabadikeun jadi sakola SD RANDOBAWA ILIR II anu tadina SD ANDAYASARI.
 Baheula desa RANDOBAWA ILIR teh alit tapi pedah kurakyatna seueur desa, RANDOBAWA ILIR  teh dibagi 4. Kasawelah timur (wetan) dinamian daerah KARANG ANYAR , pedah karangna nu anyar. Kasawelah barat (kulun) dinamian KARANG ASEM , pedah seeur tangkal asem. Kasawelah barat deui dinamian daerah PANDAI, pedah seueur masyarakatna nu ngadamel alat-alat swah / pakakas sawah kanggo milarian kayu saperentos (bedog, pacul, ariit, linggis jeung nu sajenisna). Daerah pandai nu sabeulahna / nu waresna jeung desa KERTAWINANGUN.
Disawelaheub selatan bagean/ bagean timurdidinya kaayaan hiji sumur nu digali kukuwu IDEUNG sareng NYAI ANDAYASARI, pas nuju digali kaayaan harta karun magrupa BOBOKO EMAS anu dijadikeun lambing desa. Dearah eta ayeuna disebat KAJAYAAN, anu ngagaduhan jasaktian mangrupa keris, tompak jeung nusa bangsana. Kukueu IDEUNG pangnyuruhkeun ambih sanjata eta dikuburkeun dihiji daerah nyaeta daerah PARIGI dikuburna barabg eta sapertos makam nu ayeuna dinamian makam panjag. Sajalan jeung jaman, nonoman didaerah eta ngajadikeun lapangan sepak bola (parigi endah)
Kasawelah timur anu dinamian dusn PAHING,  jeung teras dei kasawelah timur didinya aya seueur nu diajar elmu agama islam, teras dibangun pondok pasantren. Anu ayeuna dinamian PONDOK PASANTREN.
Nepi kasabara dinten aya kajian parebutan wates daerah bagean luhur anu ayeuna disebut RANDOBAWA GIRANG, didinya diadu kasaktian kanggo naarebutkeun daerah nu dikuasai dua daerah. Wengi—siang diadu kasaktian henteu aya anu meunang atawa eleh teras kadua jalmi eta nyandak batu ageing pisan, lamun ayeuna mah disebut buldoser, teras ditanclebkeun eta batu kanggo bukti, anu tandana aya wates didesa RANDOBAWA ILIR jeung RANDOBAWA GIRANG. Kata RANDOBAWA ILIRdicandak ti (bah ilir) sedangkeun RANDOBAWA GIRANG ti(bah girang).
Sedangkeun ti perkembangan saentos masa sajarah. Sebat carita RANDOBAWA ILIR baheulana nyaeta kacamatan, kusabab duka kumaha caritana, kecamatan pindah ka MANDIRANCAN.
Sakieu sajar singket desa RANDOBAWA ILIR saurna hiji versi sedangkeun versi sanesna kirang urut lamu diserat. Nu nyerat geh nambihan alur kalimat sapados saimbang/ nyambung. Upami aya perhatis atanapi kalimah nu modern henteu salersna jeng kaayaan baheula, eta mangrupi tambiha ti nu nyerat supados kaharti dina macana.

1 komentar: